Uttorp naturreservat

Naturreservat - Uttorp och Västra Skällön


På ön Sturkö finns två naturreservat ett i Uttorp och ett vid Västra Skällön.

På Sturkö finns två fina naturreservat, ett vid Västra Skällön, som man kommer till precis när man kommit över Skällöbron, parkeringsplatsen ligger precis intill vägen. Här finns också en den så kallade Sturköstenen, en runstenen från vikingatidens slutskede, 1000-talet efter Kristus och den är den enda runstenen i Blekinge från vikingatiden. Naturreservatet Västra Skällön består av gamla betesmarker och omgivande vattenområde. På ön växer spridda träd samt enar och tätare busksnår av slån, hagtorn och nypon. Stränderna är steniga med inslag av gruspartier, men det finns även ytor med havsstrandäng.

Det andra naturreservatet ligger vid Uttorp, på södra delen av Sturkö, och det är betydligt större och mer välbesökt. Har finns markerade vandringsleder, vindskydd, torrdass samt grillplatser.
Naturreservatet är en del av ett stort ströv-vänligt utmarksområde Du kan inte komma längre ut i Blekinges skärgård utan båt. Från den vackert öppna kustheden kan du skåda ut över havet och vid klart väder siktar du Utklippans fyr.
Närmast havet och ett stycke inåt land utgörs området av blockiga strandängar och berghällar, enbuskrik utmark, hedmarker och öppna sandfält. Längre norrut övergår landskapet i igenvuxen ljunghed och den skogliga karaktären ökar, med inslag av gles ekskog med en del gamla, vidkroniga ekar. Här finns också mer inägomark med hagmarker och gamla fossila åkrar. Stranden är smal och består främst av stenar och block med inslag av sand och grus. Området har tillsammans med angränsande Natura 2000-område stor betydelse för det rörliga friluftslivet.