Naturreservat Ytterön - Östra Hästholmen

Naturreservat Ytterön - Östra Hästholmen


Naturreservatet Hästholmen-Ytterön är en kulturhistoriskt värdefull skärgårdsmiljö. Öarna består mest av flacka hällmarker, enbuskhedar och strandängar.

De två öarna förbinds med fastlandet via en linfärja från Yttre Park. Här finns ett rikt djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. En stor del av naturreservatet utgörs av hav. Människan har under århundraden format det småskaliga jordbrukslandskap som finns på öarna.
Hästholmen-Ytterön domineras av flacka hällmarker och gräshedar med gott om enbuskar. Karakteristiskt för området är de långsmala sprickdalar som skär genom landskapet. Dalarna har odlats genom historien och några åkrar odlas än i dag.
Norr om Hästholmens by breder ett stort strandängsområde ut sig. Strandängarna är före detta havsvikar, som ibland står under vatten. Längs strandkanten växer salttåliga växter med arter som salttåg, saltgräs, strandkrypa, trift och havssälting. Ängarna har sedan lång tid tillbaka använts för slåtter och bete.

Reservatets öar domineras av hedar med enbuskar. På ön Öppenskär finns dessutom barrskog och en mosse. Öppenskärsmossen är en av Sveriges sydostligaste våtmarker. Det extrema läget gör att mossen är av stort vetenskapligt intresse.

Se karta och mer information på Länsstyrelsens hemsida i länken nedan.