Sturkö Kyrka

Sturkö Kyrka


Sturkö kyrka är byggd 1878 på samma plats som den gamla offerkyrkan, helgad åt S:ta Gertrud, sjöfararnas eget skyddshelgon.

Nuvarande kyrka uppfördes efter ritningar av arkitekten Johan Adolf Hawerman från 1875, och invigdes den 13 oktober 1878. Byggnaden består av ett rektangulärt långhus med smalare kor och absid i öster samt västtorn, ett trapphus skjuter ut på tornets nordsida. Byggnadsmaterialet är huvudsakligen gråsten med tegel i omfattningar och korvalv. Kyrkan har putsade fasader, profilerad taklist och rundbågefönster. Långhus och kor täcks av sadeltak. Absiden, som utvändigt har en tresidig form, täcks av ett valmat tak. Tornet har rundbågade ljudöppningar och kröns av en spira. Ingång sker i väster. Murarna är invändigt vitputsade. Långhuset täcks av ett brutet, kassetterat innertak av trä, medan koret är tunnvälvt. Absiden, vilken rymmer sakristian bakom ett skrank, har ett hjälmvalv.

Sjömän och sjöbefäl från hela Skandinavien och större delen av de tyska östersjöprovinserna försummade sällan att lämna ett offer till kyrkan när de passerade förbi.

Information